หุ่นฝึกเจาะหลังเด็กและผู้ใหญ่
Lumbar Puncture Training Manikin : Child/Adult
หุ่นจําลองส่วนหลังเด็กและผู้ใหญ่ สําหรับฝึกทําหัตถการ lumbar puncture สามารถคลํา landmark บริเวณ iliac creast และ spinous process ได้ มีท่อนํ้าต่อเข้ากับถุงนํ้าไขสันหลัง สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนกระดูกสันหลังและถุงนํ้าไขสันหลังได้ จําลองการทําหัตถการ lumbar puncture ได้เสมือนจริง

ผลิตโดย บริษัท ออร์โธเนียร์ จํากัด


ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทออร์โธเนียร์จำกัด

สั่งซื้อ